SRI International Radiation Safety Refresher Training, Sep. 2021